حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی

داوری بین المللی
مرکز داوری وایپو
حقوق مالکیت فکری
حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری در ایران
حقوق مالکیت فکری در اسناد بین الملل
پایان نامه داوری بین المللی
پایان نامه حقوق مالکیت فکری

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی

 

 

 

 

 

چکیده

مالکیت فکری سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در عمق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است. مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به آن موجب رسیدن به تمامی آرمان های متعالی انسانی است. عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته، بشر را با تجربه ی نوینی روبرو ساخته است و باعث شده تا اهمیت مالکیت فکری در صدر اموال و مالکیت ها، به خوبی قابل درک باشد. هنگامیکه حقی احراز و ایجاد می شود، بروز اختلاف در آن جا امری محتمل است. با گذشت زمان و گسترش روابط تجاری در عرصه ی بین المللی، شیوه ی داوری برای حل و فصل اختلافات اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. از اینرو سازمان جهانی مالکیت فکری با ایجاد مرکز داوری و میانجیگیری، تشکیلاتی را برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی فراهم نموده است.

 

 حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت های بسیار زیادی است که باعث شده نقش چشمگیری در ارجاع حل و فصل اختلافات ایفا نماید. اولا داوری نسبت به دادرسی با سرعت بیشتر و هزینه ی کم تر انجام می شود. ثانیا مرجع حل اختلاف داور مورد رضایت و توافق طرفین است چه در ضمن قرارداد نسبت به آن توافق کرده باشند و چه پس از بروز اختلاف به داوری فرد یا نهاد خاصی توافق کنند. ثالثا رای داوری مانند دادرسی و برخلاف سایر شیوه های جایگزین الزام آور بوده و طرفین با توافق قبلی متعهد به اجرای رای داوری شده اند. رابعا قانون حاکم بر فرایند داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف امری توافقی بوده و در داوری های سازمانی نیز با پذیرش صلاحیت آن مرجع داوری می باشد.

 

 خامسا موضوع حقوق مالکیت فکری موضوعی تخصصی است و نیاز به تجربه و دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط با آن دارد لذا انتخاب قاضی متخصص در دادگاه های داخلی امکانپذیر نبوده اما در داوری می توان اختلاف را به داور دارای دانش و تجربه در آن زمینه ارجاع داد. سادسا شناسایی و اجرای آرای داوری در تمامی کشور های عضو کنوانسیون نیویورک که تقریبا اکثر کشورها را شامل می شود امکانپذیر می باشد، در صورتی که چنین کنوانسیون جامعی در خصوص شناسایی و اجرای آرای دادگاهها وجود ندارد.

 

 

 

 

کلید واژگان : 

داوری بین المللی

مرکز داوری وایپو

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

 

 

 

 

مقدمه

دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است. حقوق مالکیت فکری ، حقی شناخته شده و مورد پذیرش از تمدن های باستانی گرفته تا نظام های نوین حقوقی است. این حق در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی صنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.

اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیازبرای رشدو تعالی اموال معنوی در بازارهای کشوری در حال توسعه تأمین شود.

برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی شناسد، داوری بین المللی بهترین شیوه شناخته شده می باشد. ازینرو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.

 

الف) طرح موضوع

تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.

مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی 1

چکیده 5

کلید واژگان : 6

مقدمه 6

الف) طرح موضوع 7

ب) پرسش های اصلی 8

ج) فرضیات تحقیق 8

د) اهداف تحقیق 8

ه) پیشینه تحقیق و نوآوری آن 9

و) نوع و روش تحقیق 10

ز) سازماندهی تحقیق 10

 

فصل اول :کلیات حقوق مالکیت فکری 11

مقدمه 11

مبحث اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری 16

گفتار اول: کلیات 16

بند اول : مفهوم حق و حقوق 16

بند دوم : مفهوم مال و مالکیت 19

گفتار دوم: تعاریف 22

بند اول: تعریف حقوق مالکیت فکری 22

بند دوم : وجه تسمیه حقوق مالکیت فکری 24

مبحث دوم : تاریخچه حقوق مالکیت فکری 26

گفتار اول : وضعیت مالکیت فکری در تمدن های باستان 27

گفتار دوم : وضعیت حقوق مالکیت فکری در دوران میانی, جدید و معاصر 29

گفتار سوم : حقوق مالکیت فکری بین المللی 32

مبحث سوم : ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری 33

گفتار اول : ضمانت اجراهای کیفری بین المللی 35

بند اول: کنوانسیون برن 35

بند دوم:  موافقت نامه تجاری حمایت از حقوق مالکیت های فکری «تریپس» 36

بند سوم: کنوانسیون آوانگاشت ها 37

گفتار دوم : ضمانت اجراهای مدنی بین المللی 38

بند اول: کنوانسیون برن 39

 

فصل دوم :اقسام حقوق مالکیت فکری 42

مبحث اول : تقسیم بندی های حقوق مالکیت فکری 42

گفتار اول : تقسیم بندی بر مبنای ماهیت مورد حمایت «مالکیت مادی و مالکیت معنوی» 42

گفتار دوم : تقسیم بندی بر مبنای مصادیق مورد حمایت «مالکیت ادبی و هنری ومالکیت صنعتی» 43

مبحث دوم : حقوق مالکیت ادبی و هنری 44

گفتار اول : تعریف مالکیت ادبی و هنری و مصادیق آن 44

بند اول: حق مؤلف 45

بند دوم . حقوق مجاور 47

گفتار دوم : آثار مورد حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری 48

بند اول: آثار نوشتاری 48

بند دوم: آثار سمعى و بصرى 48

بند سوم: اثر سینمایى 49

بند چهارم: آثار تجسمى 49

بند پنجم: اثر فنى 49

گفتار سوم : حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 49

بند دوم: حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براى عموم 50

بند سوم:  حق ترجمه 50

بند چهارم: حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر 50

گفتار چهارم :  حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 51

بند اول: حق انتساب اثر به پدید آورنده 51

بند دوم: حق حرمت و تمامیت اثر 51

بند سوم: حق تصمیم گیرى در مورد انتشار اثر 52

مبحث سوم : حقوق مالکیت صنعتی 53

گفتار اول : تعریف حقوق مالکیت صنعتی 53

گفتار دوم : موارد تحت حمایت حقوق مالکیت صنعتی 55

بند اول: حق اختراع 55

بند دوم:  علائم تجاری 56

1. علامت تجاری قابل ثبت 56

بند سوم: طرح های صنعتی 60

بند چهارم:  نشان های جغرافیایی 62

بند پنجم: مدل های مصرفی (اختراعات کوچک) 63

بند هفتم: گونه های جدید گیاهی 64

بند هشتم: اسرار تجاری  66

 

فصل سوم :منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری 68

مبحث اول . معاهدات، کنوانسیون ها و مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری 68

گفتار اول : کنوانسیون های ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری 68

بند اول. کنوانسیون برن 68

بند دوم : کنوانسیون بین المللی رم راجع به حمایت از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوانگاشت ها و سازمان های پخش رادیویی 1961. 73

بند سوم : کنوانسیون جهانی ژنو راجع به حق مولف 1952 75

بند چهارم : معاهده وایپو راجع به حق مولف 1996 78

بند پنجم : کنوانسیون بروکسل راجع به توزیع سیگنال های حامل برنامه های انتقال یافته از طریق ماهواره (کنوانسیون ماهواره ها) 1974 80

گفتار دوم : کنوانسیون های ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی 81

بند اول : کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی 1883 81

بنددوم : معاهده همکاری برای ثبت اختراع 1970 85

گفتار سوم :‌ موافقت نامه سازمان تجارت جهانی راجع به برخی جنبه های حقوق مالکیت فکری «تتریپس» 1994 88

بند اول : تاریخچه و اهداف 88

بند دوم : ویژگی های موافقت نامه تریپس 90

بند سوم : حقوق مورد حمایت 92

بند چهارم : اصول حاکم 94

1. قاعده ی رفتار ملی 94

2. شرط کشورهای کامله الوداد 94

3. رعایت مقتضیات حقوق رقابت 95

مبحث دوم : سازمان جهانی مالکیت فکری 96

گفتار اول : تاریخچه، اهداف و وظایف 96

بند دوم : اهداف 97

گفتار دوم : اعضاء و ساختار تشکیلاتی 99

بند اول :اعضاء 99

بند دوم : ساختار 100

گفتار سوم : اتحادیه ها و فعالیت های وابسته به وایپو 102

بند اول: اتحادیه های وابسته به وایپو 102

بند دوم : فعالیت های وایپو در ارتباط با کشورهای در حال توسعه 104

مبحث سوم : منابع حقوق مالکیت فکری در ایران 106

گفتار اول : کنوانسیون های بین المللی 106

گفتار دوم : مقررات داخلی 106

بند اول : قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 1348 106

بند دوم : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352 107

بند سوم : قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای 1379 107

بند چهارم : قانون ثبت علائم و اختراعات 1310 108

بند ششم : قانون تجارت الکترونیکی 108

 

فصل چهارم :حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری 109

مبحث اول: اختلاف و دعوی حقوقی 109

گفتار اول: مفهوم اختلاف و دعوی 110

بند اول: مفهوم اختلاف 110

بند دوم: مفهوم دعوی 112

بند سوم: انواع دعاوی 113

1- انواع دعوی بر اساس ماهیت آن ها 113

دعاوی بر اساس ماهیت به سه دسته تقسیم می شوند: 113

مبحث  دوم: روش های حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری 115

گفتار اول: حل و فصل قضایی اختلافات 115

بند اول: دادگاه های داخلی 115

بند دوم: دادگاه صالح 116

بند سوم: تعیین دادگاه توسط طرفین 117

بند چهارم: اجرای آرای دادگاه های خارجی 119

بند پنجم: دیوان بین المللی دادگستری 120

گفتار دوم: حل و فصل غیرقضایی اختلافات 121

بند اول: مذاکره 121

بند دوم: سازش و میانجیگری 122

بند سوم: کارشناسی 123

مبحث سوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری 125

گفتار اول: کلیات داوری 125

بند اول: مفهوم و ویژگی های داوری 126

بند دوم: انواع داوری 128

بند سوم: مقایسه داوری و دادرسی 133

گفتار دوم: جنبه های حقوقی داوری 136

بند اول: قانون حاکم بر داوری 136

بند دوم: شناسایی و اجرای رای داوری 139

گفتار سوم: سازمان های بین المللی داوری مالکیت فکری 142

بند اول: مرکز داوری سازمان جهانی مالکیت فکری 142

داوری در وایپو به سه شکل صورت می گیرد: 143

بند دوم: رکن حل اختلاف تریپس 146

پیشنهادات 149

منابع و مآخذ 150

 

 

 

 

 

 

ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری

ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری رایانش ابری سیستم های اجرایی تولید مدیریت سیستم های تولیدی سیستمهای توزیع شده اجرایی تولید استقرار سیستم های اجرایی تولید استقرار سیستم های اجرایی تولید با رایانش ابری…

پاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع حسابداري در شرايط آرمانی

پاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع حسابداري در شرايط آرمانی کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری مالیتألیف ویلیام اسکات ترجمه دکتر علی پارسائیان پاورپوینت حسابداري در شرايط آرمانی پاورپوینت فصل دوم…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی 2 مبانی نظری اختلال اضطراب اجتماعی ادبیات نظری اختلال اضطراب اجتماعی چارچوب نظری اختلال اضطراب اجتماعی فصل دوم پایان نامه اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی…

ویژگی ها و تعیین کننده های خودکارآمدی و مراحل رشد آن

ویژگی ها و تعیین کننده های خودکارآمدی و مراحل رشد آن ویژگی ها و تعیین کننده های خودکارآمدی و مراحل رشد ان رفتن به سایت اصلی خودکارآمدی  یکی از ویژگی های شخصیتی و باور درونی می باشد که بر طرز…

پروپوزال بررسی مقایسه ای عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانکی از منظر مشتریان و ارائه راهکارهای پیشنهادی

پروپوزال بررسی مقایسه ای عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانکی از منظر مشتریان و ارائه راهکارهای پیشنهادی مطالبات معوق عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق راهکارهای مناسب برای وصول مطالبات بانکی مطالبات معوق بانکی علل ایجاد مطالبات معوق بانکی…

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان تهیه و تدوین برنامه یكساله آموزشی و تربیتی

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان تهیه و تدوین برنامه یكساله آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش برنامه‌های پرورشی و تربیتی برنامه یكساله آموزشی و تربیتی پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان تهیه و تدوین برنامه…

تامین مالی شرکتها و راههای آن و تاثیر این راهها بر ارزش شرکت

تامین مالی شرکتها و راههای آن و تاثیر این راهها بر ارزش شرکت تامین مالی شرکتها هزینه های تامین مالی راههای تامین مالی شرکتها تاثیر روشهای تامین مالی بر ارزش شرکتها دانلود پایان نامه رشته حسابداری تامین مالی شرکتها و…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی مبانی نظری خودكارآمدی تحصيلى ادبیات نظری خودكارآمدی تحصيلى چارچوب نظری خودكارآمدی تحصيلى فصل دوم پایان نامه خودكارآمدی تحصيلى دانلود مبانی نظری خودكارآمدی تحصيلى پیشینه خودكارآمدی تحصيلى پیشینه تحقیق خودكارآمدی تحصيلى پیشینه داخلی خودكارآمدی…

نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازاتها

نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازاتها حقوق جزاجرم تخفیف در مجازات دانلود مقاله تخفیف در مجازات دانلود مقاله حقوق جزاجرم نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازاتها رفتن به سایت اصلی نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازاتها  …

امنیت شغلی و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان (بصورت کامل و آپدیت شده)

امنیت شغلی و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان (بصورت کامل و آپدیت شده) عوامل مهم نگهداری كاركنان امنیت شغلی مدیریت استرس بهداشت محیط كار ایمنی و سلامت حرفه ای دانلود پایان نامه رشته مدیریت امنیت شغلی و نقش آن…

مبانی نظری بررسی شیوه های مدیریت پروژه ای در سازمانها با استاندارد PMBOK

مبانی نظری بررسی شیوه های مدیریت پروژه ای در سازمانها با استاندارد PMBOK استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه طراحی سیستم مدیریت پروژه با PMBOK مدیریت پروژه در سازمانها با استاندارد PMBOK مبانی نظری پیاده سازی استاندارد PMBOK در سازمانها مدیریت…

دانلود مقاله اثر ساختگاه بر بزرگنمایی زلزله بر خاک رسی نرم با موج برشی 180ms

دانلود مقاله اثر ساختگاه بر بزرگنمایی زلزله بر خاک رسی نرم با موج برشی 180ms بزرگنمایی زلزله اثر ساختگاه بر بزرگنمایی زلزله خاک رسی نرم با موج برشی 180ms اثر ساختگاه در طراحى سازه هاى مقاوم اثر ساختگاه بر بزرگنمایی…

فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث

فصل دوم پایان نامه داده کاوی در ارزیابی ریسک حوادث کلمات کلیدی : پایان نامه داده کاوی پایان نامه داده کاوی ارشد خرید پایان نامه داده کاوی پایان نامه در مورد data mining ارزیابی ریسک حوادث با داده کاوی موضوع…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی استرس والدگری

ادبیات نظری و پیشینه تجربی استرس والدگری کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه استرس والدگری مبانی نظری استرس والدگری پیشینه تحقیق استرس والدگری پیشینه داخلی استرس والدگری پیشینه خارجی استرس والدگری پیشینه پژوهش استرس والدگری پیشینه نظری استرس والدگری…

خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر طبیبی - نشر فردوس

خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر طبیبی - نشر فردوس خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله طرح پژوهشی و مقاله دکتر سید جمال الدین طبیبی محمد رضا ملکی بهرام دلگشایی نشر فردوس…

پروپوزال ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

پروپوزال ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری زمانبندی در ابر زمانبندی در رایانش ابری تخصیص منابع در رایانش ابری پروپوزال زمانبندی در محاسبات ابری پروپوزال…

پاورپوینت ديدگاههاي برنامه ريزي درسي (دیدگاه انسانگرايانه)

پاورپوینت ديدگاههاي برنامه ريزي درسي (دیدگاه انسانگرايانه) کلمات کلیدی : پاورپوینت ديدگاههاي برنامه ريزي درسي (دیدگاه انسانگرايانه) پاورپوینت ديدگاههاي برنامه ريزي درسي پاورپوینت دیدگاه انسانگرايانه انسان گرایی روانشناختی خود شکوفایی انسانگرایی اجتماعی برنا مه های انسانگرایانه خود پنداره شفاف ساختن…

طراحی معماری منبرهای مساجد قدیمی و بررسی مفاهیم نمادین نقوش آنها

طراحی معماری منبرهای مساجد قدیمی و بررسی مفاهیم نمادین نقوش آنها تزئینات منبرها مفاهیم نمادین در نقوش هندسی تشخیص و تعیین نقوش ارائه چند نظر درباره این نقوش طراحی معماری منبر طراحی معماری منبر مسجد بررسی منبرها از نظر نوع…

پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه) پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه) پاورپوینت فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه با عنوان پیشینه حسابرسی پاورپوینت پیشینه حسابرسی پاورپوینت فصل سوم…

پروپوزال بررسی مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری

پروپوزال بررسی مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری کلمات کلیدی : پروپوزال محاسبات ابری نمونه پروپوزال رایانش ابری دانلود پروپوزال رایانش ابری پروپوزال امنیت در رایانش ابری پروپوزال امنیت در محاسبات ابری پروپوزال راهکارهای امنیتی در رایانش…

بررسی مجازاتهای تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی

بررسی مجازاتهای تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی بررسی مجازاتهای تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی رفتن به سایت اصلی بررسی مجازات‌های تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی درقالب Pdfو در۵۱صفحه می باشد .. بر اساس یک تقسیم بندی، مجازات…

پاورپوینت بررسی زیبایی شناسی در معماری

پاورپوینت بررسی زیبایی شناسی در معماری پاورپوینت بررسی زیبایی شناسی در معماری زیبایی شناسی در معماری خصوصیات معماری آلتو الهام از طبیعت استفاده از پلان L شکل اشاره به طبیعت الهام از معماری سنتی ژاپن کفپوش رنگی ترین نمای خانه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های فلسفی اخلاق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های فلسفی اخلاق مبانی نظری نظریه های فلسفی اخلاق دانلود مبانی نظری نظریه های فلسفی اخلاق پیشینه تحقیق نظریه های فلسفی اخلاق ادبیات نظری نظریه های فلسفی اخلاق فصل دوم پایان نامه نظریه های…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مبانی نظری اثربخشی ادبیات نظری اثربخشی چارچوب نظری اثربخشی فصل دوم پایان نامه اثربخشی دانلود مبانی نظری اثربخشی پیشینه اثربخشی پیشینه تحقیق اثربخشی پیشینه داخلی اثربخشی پیشینه خارجی اثربخشی پیشینه پژوهش اثربخشی پیشینه نظری…

ادبیات و مبانی نظری یادگیری سازمانی

ادبیات و مبانی نظری یادگیری سازمانی یادگیری سازمانی معماری سازمان یادگیرنده تئوری ها و مدل های سازمان یادگیرنده تشریح مولفه های یادگیری سازمانی توپولوژی رویكردهای مطالعه در حوزه یادگیری سازمانی مبانی نظری یادگیری سازمانی دانلود مبانی نظری یادگیری سازمانی ادبیات…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *